Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Administrator witryny Zostanę Noblistką KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU LABORATORIUM KOBIET UAM, osadzonej w domenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony internetowej  zostanenobilstka.amu.edu.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-09-21
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Treści publikowane na stronie nie posiadają elementów niedostępnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, ani obrazów wymagających tekstu alternatywnego dla osób niewidomych i niedowidzących. Grafiki prezentowane na stronie mają charakter ozdobny, podnoszący walory estetyczne strony.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

  • Na stronie osadzone zostały mapy interaktywne (wyłączenie, Art. 3, punkt 2. podpunkt 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r). Dane teleadresowe zamieszczone zostały w sposób dostępny cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:  2023-09-21
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2023-10-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem strony: ewas@amu.edu.pl lub gnjk@amu.edu.pl